presadethgood

About presadethgood

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לבנות דירות ראויות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה משפיע רק על בקשת העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נמצאות במאזן המודל. העלות המשוערת של דירה יומית בישראל מוערכת כ 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. העובדים משאירים בעצמם בונוסים מלקוחות. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל ת הדירות העדכנית ביותר – הפוך את הבנות לתעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה טובה, והגברים שלנו מספקים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. רק שיטה זו מאפשרת לבסס שותפות ארוכה, שתתעוות הן לבנות והן ללקוחותינו.